Τέλη Μεταβίβασης

Κατάργηση των Τελών Μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράστηκαν μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη του 2014
Μετά το μέτρο μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στα 5% για την αγορά μόνιμης κατοικίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2011, μια νέα τροποποίηση όσον αφορά το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχει δημοσιευθεί την 2 Δεκεμβρίου 2011 και παρέμεινε σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014.

Παράδειγμα 1

Τιμή Ακινήτου
€ 1.500.000
Τέλος μεταβίβασης
€ 113.166
Τέλος μεταβίβασης τώρα
€ 0
Δεν καταβάλλονται τέλη μεταβίβασης για ακίνητα με ΦΠΑ.
Παράδειγμα 2

Τιμή Ακινήτου
€ 400.000
Τέλος μεταβίβασης
€ 25.166
Τέλος μεταβίβασης τώρα
€ 0
50% μεταβιβαστικά δικαιώματα που καταβάλλονται για ακίνητα χωρίς ΦΠΑ.

Μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου και εγγραφής στο όνομα του αγοραστή, το Επαρχιακό Κτηματολόγιο θα χρεώσει τέλη μεταβίβασης που θα βασίζονται στην αξία αγοράς του ακινήτου κατά τη στιγμή της αγοράς και υπολογίζονται ως εξής:

Αξία
Τιμή
Μέχρι και € 85.430,07
3%
€ 85.431,08 - € 170.860,14
5%
Πάνω από € 170.860,15
8%

Φόρος Φ.Π.Α. επί του ακινήτου
Από την ένταξη της Κύπρος στην Ε.Ε. το 2004, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται κατά την αγορά ενός νέου ακινήτου. Στην περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατατέθηκε πριν από την 1η Μαΐου του 2004, ο ΦΠΑ δεν θα χρεωθείτε με ακυρωτικά. Εάν με την εφαρμογή της πολεοδομίας έχει υποβληθεί μετά την 1η Μαΐου του 2004, ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί της τιμής πώλησης σε ποσοστό 18%. Πρώτη φορά οι αγοραστές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιστροφή του ΦΠΑ στις περιπτώσεις που καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ σε ενιαίο ακίνητα που αγοράστηκαν μετά την 1η Μαΐου 2004.

Ουδείς ΦΠΑ εισπράττεται για την αγορά της γης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ 5%

A μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (5%) έχει εισαχθεί για ακίνητα που αγοράζονται από τους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του αγοραστή για 10 χρόνια (τουλάχιστον). Αυτό ισχύει μόνο για τις συμβάσεις πώλησης που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2011 και μετά. Το επιτόκιο θα ισχύει για το πρώτο 200 m2 κατοικιών συνολικής στεγασμένης επιφάνειας μέχρι 275 m2.

Κυπριακά τέλη (Χαρτόσημα)
Στην περίπτωση της σύμβασης πώλησης, ως αγοραστή είναι υπεύθυνος για την καταβολή των τελών χαρτοσήμου με συντελεστή 0,15% για κάθε ακίνητο με τιμή έως €170.860,14. Στη συνέχεια, ο ρυθμός γίνεται 0,20%. Τέλος χαρτοσήμου καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

Παράδειγμα - Τιμή Αγοράς: € 200.000

1ο € 170.860,14 στο 0,15% =
€ 256,30
παραμένουν € 29.139,86 στο 0,20% =
€ 58,28
ΣΥΝΟΛΟ τέλος χαρτοσήμου που καταβάλλονται
€ 314,58

Ετήσιοι φόροι και τέλη σε ακίνητα στη Κύπρο

Α. Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, υπόκεισαι σε ετήσιο φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας που υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την 1 Ιανουαρίου του 1980 (που καταβάλλονται από τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους). . Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας καταβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων της Δημοκρατίας της Κύπρου. Οι τιμές έχουν ως εξής:

Αξία του ακινήτου (από 1/1/1980)
Τιμή
Μέχρι € 120.000
0
€ 120.001- € 170.000
0,4%
€ 170.001- € 300.000
0,5%
€ 300.001- € 500.000
0,6%
€ 500.001- € 800.000
0,7%
Πάνω από € 800,001
0,8%

Β. Τέλη Τοπικής Αρχής
Ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου σας, οι τοπικές αρχές χρεώνουν μεταξύ €85 - € 256 ετησίως για την τακτική συλλογή απορριμμάτων, φωτισμού, αποχέτευσης και παρόμοιων υπηρεσιών της κοινότητας. Κοινοτικών Υπηρεσιών αμοιβή ως προς την τοπική δημοτική αρχή σας.

Γ. Δημοτικός Φόρος
Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, είστε υποχρεωμένος να καταβάλει ένα ετήσιο φόρο Δήμου, η οποία υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την 1η του Ιανουαρίου 1980. Οι τιμές ποικίλλουν από 1% - 2%. Δήμος φόρος είναι πληρωτέος στην τοπική δημοτική αρχή σας.

Δ. Τέλη Αποχέτευσης
Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, είστε υποχρεωμένος να καταβάλετε ένα ετήσιο φόρο Αποχέτευσης, ο οποίος υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την 1η του Ιανουαρίου 1980. Οι τιμές ποικίλλουν από 3 ‰ -3,5 ‰. Αποχέτευσης φόροι καταβάλλονται σε ετήσια βάση σε τοπικό Συμβούλιο Αποχετεύσεων σας.