Δημιουργία Εταιρείας

Η PH Yiangou Estates μπορεί να σας βοηθήσει με την σύσταση Κυπριακής εταιρείας. Πιο κάτω περιγράφονται τα προκαταρτικά βήματα για την σύσταση μίας Κυπριακής εταιρείας.

Πρώτο Βήμα
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της σύστασης της εταιρείας, θα πρέπει ο πελάτης να αποφασίσει τι είδους εταιρεία χρειάζεται για την διεξαγωγή των εργασιών του. Υπάρχουν διάφορα είδη εταιρειών όπως η Εμπορική εταιρεία (trading), Μητρική εταιρεία (holding), Επενδυτική εταιρεία (investment), Κατασκευαστική εταιρεία. Τέτοιες εταιρείες εγγράφονται σαν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή σαν Δημόσιες εταιρείες, ή σαν Δημόσιες εταιρείες καταχωρημένες στο Χρηματιστήριο.

Δεύτερο Βήμα
Εφόσον το πιο πάνω βήμα έχει διευθετηθεί και είναι σίγουρος ο πελάτης για το είδος της εταιρείας που χρειάζεται, το δεύτερο βήμα είναι να εγκριθεί το όνομα της εταιρείας. Η έγκριση του ονόματος μπορεί να πάρει μέχρι και 4-6 εργάσιμες μέρες. Πάντα συστήνουμε στους πελάτες μας να μας προμηθεύουν με διάφορα ονόματα για το λόγο του ότι ο Έφορος Εταιρειών μπορεί να φέρει ένσταση για κάποια ονόματα ή ακόμα και να απορρίψει κάποια από αυτά.

Τρίτο Βήμα
Όταν το όνομα εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών μπορούμε να συνεχίσουμε με την σύσταση της εταιρείας. Για την διαδικασία σύστασης ο πελάτης θα πρέπει να μας προμηθεύσει με τις πιο κάτω πληροφορίες:

  1. Έγκριση του προτεινόμενου Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της εταιρείας (μπορούν επίσης να γίνουν και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτό αν ζητηθεί),
  2. Πλήρες στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα κτλ) του/των μετόχου/ων της εταιρείας,
  3. Πλήρες στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα κτλ) του/των διευθυντή/ών και γραμματέα της εταιρείας και
  4. Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας


Τελευταίο Βήμα
Το τελευταίο βήμα είναι η παραλαβή των πρωτότυπων πιστοποιητικών και του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της εταιρείας τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την πιο πάνω δομή. Όταν ο πελάτης παραλάβει όλα τα έγγραφα μπορεί να προχωρήσει με την λειτουργία της εταιρείας καθώς και το άνοιγμα οποιουδήποτε είδους τραπεζικών λογαριασμών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις, μη διστάσετε να contact usεπικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.